GuixSD

Aus C3D2
Wechseln zu: Navigation, Suche

Guix (wikipedia:de (wikipedia:en))

Guix

Guix System

aka Guix System Distribution (GuixSD)

Guix System Installation

Guix System Installation Dateisystem

https://guix.gnu.org/manual/en/html_node/File-Systems.html#File-Systems

Siehe auch