Feinstaubsensor: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Link Grafana)
(Rm unsupported URL)
Zeile 21: Zeile 21:
  
 
=== Draussen ===
 
=== Draussen ===
* http://feinstaub1.hq.c3d2.de/data.json
 
 
* [https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-1190575-sds011 Feinstaub-Graphen]
 
* [https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-1190575-sds011 Feinstaub-Graphen]
 
* [https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-1190575-dht Temperatur-Graphen]
 
* [https://www.madavi.de/sensor/graph.php?sensor=esp8266-1190575-dht Temperatur-Graphen]

Version vom 16. April 2018, 02:34 Uhr

Projekt

Siehe: luftdaten.info

Links
https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/Links-(Grafiken,-Sensor-Infos)

Firmwares

Original (Arduino)
https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/blob/master/esp8266-arduino/ppd42ns-wificonfig-ppd-sds-dht/ppd42ns-wificonfig-ppd-sds-dht.ino
Von Astro (FreeRTOS)
https://github.com/offenesdresden/luftikus
OpenAirQuality (FreeRTOS)
https://github.com/ourairquality/oaq-esp-open-rtos

Sensoren im HQ

Wir haben ein Grafana
http://flatbert.hq.c3d2.de:3000/dashboard/db/luftdaten?orgId=1&from=now-7d&to=now

Draussen

Innnen