Benutzer:Frank Becker: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3D2
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K
 
Zeile 2: Zeile 2:
  
 
Name: '''Frank Becker''' <br />
 
Name: '''Frank Becker''' <br />
Nick: '''[[alien8]]''', kurz '''[[Alien8 | a8]'''
+
Nick: '''[[alien8]]''', kurz '''[[Alien8|a8]]'''
 
[[Bild:Alien8.jpg|thumb|75px|auf dem Weg zum KLT 2k4]][[Bild:A8_anzug.jpg|thumb|75px|A8 im Anzug]]
 
[[Bild:Alien8.jpg|thumb|75px|auf dem Weg zum KLT 2k4]][[Bild:A8_anzug.jpg|thumb|75px|A8 im Anzug]]
  

Aktuelle Version vom 9. Juni 2010, 08:19 Uhr


Name: Frank Becker
Nick: alien8, kurz a8

auf dem Weg zum KLT 2k4
A8 im Anzug

Kontakt

  • E-Mail: fb@alien8_NoStupidSpam_.de
  • Silc-nick: a8 oder Alien8 [1]
  • Jabber: fb@alien8.de
  • Phone: grade Vertrag gekündigt, ich mag eh keine Telefone ...

Fingerprints und Keys

  • OpenPGP-Key: 0xADC29ECD
  • Fingerprint: F01B 5E9C 1D09 981B 5B40 50D3 C80F 7459 ADC2 9ECD
  • Silc Key Fingerprint: E5ED E7D5 B5E6 AA01 2697 D89D D996 1DDF 271B D43B

To Do

...

Spezialseiten